Schooltoeslag

Naar school gaan kost geld. De schooltoeslag van de Vlaamse Overheid kan helpen om de kosten te dragen. Vanaf 1 januari 2019 zijn hier enkele belangrijke wijzigingen gebeurd. Er werd immers overgeschakeld naar het Groeipakket, vanaf nu het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin. We beperken ons hier tot de toelagen die te maken hebben met school en studeren.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, ontvangen via de kleutertoeslag 132,60 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarde.

Een kind is tijdens een schooljaar voldoende aanwezig als aan één van deze twee voorwaarden is voldaan:

  • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, in het geval dat het tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van drie jaar bereikt.
  • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, in het geval dat het kindje tijdens het jaar waarin het schooljaar in kwestie begint de leeftijd van vier jaar bereikt.

Kleuters die door ziekte voor geen van beide schooljaren de minimumgrens kunnen bereiken, kunnen hiervoor een attest indienen bij hun uitbetaler Groeipakket om toch hun recht op de tweede kleutertoeslag te behouden.

Als je recht hebt op een kleutertoeslag, dan kent je uitbetaler dit automatisch toe. Je hoeft deze toeslag niet expliciet aan te vragen.

 

Schooltoeslag basisonderwijs

Vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelage, die je zal ontvangen van jouw uitbetaler van het Groeipakket. Deze dient niet meer aangevraagd te worden. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

Kinderen vanaf drie jaar die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op deze jaarlijkse schooltoeslag. De voorwaarden blijven dezelfde als vroeger: de Belgische nationaliteit hebben, voldoende aanwezig zijn op school en geen te hoog gezinsinkomen hebben. Als je de details hierover wil kennen, kan je ze hier terugvinden.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo’n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. Je kan dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

De uitbetaler van je Groeipakket betaalt de jaarlijkse schooltoeslag aan de persoon die het Groeipakket ontvangt. De schooltoeslag wordt apart betaald:

  • voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober
  • voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen, neem dan zeker contact op met je uitbetaler Groeipakket.

Laatste update: