Studentenjob

Een centje meepikken of wat ervaring opdoen tijdens een vakantiejob is een leuk idee. Je informeert je liefst op voorhand even, want er zijn wel een aantal regels waar je best rekening mee houdt zodat je jouw voordelen zoals de kinderbijslag of belastingvoordeel niet verliest.

Je kan in België als jobstudent werken als je:

 • Oud genoeg bent: vanaf 16 jaar. Het kan ook op je 15 als je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd
 • Een erkende studierichting in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt;
 • Studeren je hoofdactiviteit is en eventuele arbeid daar duidelijk aan ondergeschikt is.

 

We lichten hieronder kort toe:

 1. Wat een studentenjob kan betekenen voor je kinderbijslag/groeipakket:
  1.  In Vlaanderen
  2. In Brussel
 2. Wat de gevolgen van een studentenjob kunnen zijn indien je een integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming (18+) ontvangt
 3. Wat de mogelijke impact voor je belastingen is
Studentenjob

Aangezien de regels zeer complex zijn, proberen we het in een overzichtelijk schema te gieten. Mocht je hier nog vragen bij hebben, aarzel niet om Ken (ken@muco.be; 02 61 32 719) of Ann (ann@muco.be; 02/663.39.02) te contacteren.

1.1 Je woont in Vlaanderen: gevolgen voor je groeipakket

Het Groeipakket bestaat uit een basisbedrag (dat elk kind ontvangt) en eventuele extra toeslagen die afhankelijk zijn van de situatie van het kind. Als het om een studentenjob gaat, zijn vooral het basisbedrag en de zorgtoeslag die je kan krijgen als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, van belang.

Je bent jonger dan 18

Tot en met de maand waarin je 18 jaar wordt, heb je onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket (basisbedrag en zorgtoeslag). Concreet betekent dit dat je aan geen enkele voorwaarde moet voldoen en onbeperkt mag werken.

Je bent ouder dan 18 jaar en hebt geen specifieke ondersteuningsbehoefte

Heb je geen erkenning voor voldoende punten voor de zorgtoeslag, dan kun je tussen de 18 en de 25 jaar werken als student en je basisbedrag behouden indien je:

 • maximaal 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst met verminderde sociale bijdragen
 • maximaal 80 uur per maand werkt met een gewoon contract met normale sociale bijdragen.
 • Werkt als zelfstandige, maar niet in hoofdberoep
 • geen sociale uitkering ontvangt, behalve indien deze voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van alternerend leren of een bezoldigde stage-overeenkomst. Een leefloon of een vergoeding voor vrijwilligerswerk zijn eveneens toegelaten.

Ben je student in het deeltijds onderwijs, in een deeltijdse vorming of in een systeem van alternerend leren en werken, dan gelden er bijzondere regels. Deze kan je hier terugvinden. Ook schoolverlaters kunnen nog werken als jobstudent, zij het onder deze voorwaarden (link: https://www.vlaanderen.be/algemene-voorwaarden-en-procedure-voor-het-groeipakket/werken-en-het-groeipakket-behouden#student-vanaf-18-tot-25-jaar)


Je bent ouder dan 18 jaar en hebt wel een specifieke ondersteuningsbehoefte

Voor personen ouder dan 18 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte (erkenning voldoende punten voor het ontvangen van de zorgtoeslag) geldt dat zij tot de leeftijd 21 jaar onvoorwaardelijk recht behouden op het basisbedrag van het groeipakket. Er gelden dan geen studie- of tewerkstellingsvoorwaarden.

Ben je tussen de 21 en de 25 jaar, dan gelden de volgende voorwaarden voor het behoud van het basisbedrag als je:

 • maximaal 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst.
 • maximaal 80 uur per maand werkt met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Personen met een specifieke ondersteuningsbehoefte tussen de 18 en de 21 jaar kunnen ook hun zorgtoeslag behouden als ze:

 • maximaal 600 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst.
 • maximaal 80 uur per maand werken met een gewoon contract.
 • een zelfstandige activiteit uitoefenen waarvoor geen bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.
 • werken in een maatwerkbedrijf.
 • een tewerkstelling hebben die kadert binnen alternerend leren, een bezoldigde stage, een leerovereenkomst of een praktische opleiding op de werkplek.
 • Geen sociale uitkering ontvangen. (Er gelden hierbij uitzonderingen voor beroepsinschakelingsuitkeringen of sociale uitkeringen die het gevolg zijn van een activiteit in een maatwerkbedrijf, een tewerkstelling in het kader van alternerend leren, een leerovereenkomst of een bezoldigde stage.)

1.2 Je woont in Brussel: gevolgen voor je kinderbijslag

De kinderbijslag bestaat ook in Brussel uit een basisbedrag (dat elk kind ontvangt) en een reeks mogelijke toeslagen. Als het om een studentenjob gaat, zijn vooral het basisbedrag en e zorgtoeslag die je kan krijgen als je een specifieke ondersteuningsbehoefte hebt, van belang.


Je bent jonger dan 18

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt, heb je recht op de basiskinderbijslag en de zorgtoeslag. Je moet ingeschreven zijn in een school en je studieprogramma moet minstens 17 lesuren omvatten.


Je bent ouder dan 18 jaar en je ontvangt geen verhoogde kinderbijslag

Vanaf september van het jaar waarin je 18 jaar wordt, kan je tot maximum 25 jaar, het recht op kinderbijslag behouden. Daarvoor moet je wel naar school gaan:

 • In het niet-hoger onderwijs, op voorwaarde dat je ten minste 17 uur les per week volgt
 • In het hoger onderwijs, op voorwaarde dat je voor minstens 27 studiepunten of 13 lesuren bent ingeschreven. Die inschrijving (of de eerste inschrijving als je 27 studiepunten behaalt via meerdere instellingen) moet uiterlijk op 30 november gebeuren. Je moet het hele academiejaar ingeschreven blijven
 • Of een erkend leercontract volgt.

Je mag hoger en niet-hoger onderwijs met elkaar combineren. Ook avondonderwijs levert geen probleem op.

Daarnaast is het aantal uren dat je werkt, van belang:

 • In het school-/academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal) mogen de studenten hoogstens 240 uren per kwartaal werken. De werkuren die worden uitgeoefend in het kader van een stage om een diploma te behalen of in kader van een leercontract/ alternerende overeenkomst of de ondernemersopleiding, worden hierbij niet meegerekend. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt tellen mee (bijv. geen bezoldigde feestdagen).
 • In de zomervakantie (3e kwartaal):
  • Als ze na de vakantie verder studeren mogen zij in die zomervakantie toch onbeperkt werken.
  • In de laatste zomervakantie na het einde van hun studie mogen ze hoogstens 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt tellen mee (bijv. geen bezoldigde feestdagen).

Je bent ouder dan 18 jaar en ontvangt wel een verhoogde kinderbijslag

Je hebt tot maximaal de leeftijd van 21 jaar onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag van de kinderbijslag.

Je hebt ook tot de maand waarop je 21 wordt recht op de verhoogde kinderbijslag als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Secundair onderwijs, hoger onderwijs of extra jaar voor eindverhandeling – Je werkt maximum 240 uur per kwartaal. Werk je te veel in een bepaald kwartaal? Dan krijg je geen toeslag voor dat volledig kwartaal. De gewone kinderbijslag krijg je wel.
 • Leercontract, deeltijds secundair onderwijs of werkzoekende schoolverlater – Je verdient maximum € 551,89 bruto per maand. Verdient je kind meer in een bepaalde maand? Dan krijg je geen toeslag voor die maand. De gewone kinderbijslag krijg je wel.

 

2. Je bent ouder dan 18 en ontvangt een tegemoetkoming voor volwassenen (IT/IVT)

Werk je met een studentenovereenkomst? Dan hebben de inkomsten uit je studentenjob geen impact op de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of de integratietegemoetkoming voor zover deze inkomsten onder het bedrag van een belastingvrije som blijven. Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) bedraagt die belastingvrije som 9.270 euro. Dit komt overeen met een brutobedrag van 13.242,86 euro. Hou altijd een kopie van je studentenovereenkomst bij. Wij raden je aan om een kopie van dit contract te laten toevoegen aan je dossier bij de FOD Sociale Zekerheid. Dit kan via het contactformulier gebeuren.

Wanneer je niet met een studentenovereenkomst werkt, dan kunnen er andere regels gelden. Als je als 18-plusser een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, mag je in principe maximum 3 maanden werken voor er iets van je tegemoetkoming afgetrokken wordt. Maar opgelet: het gaat hierbij over 3 kalendermaanden. Werk je bijvoorbeeld elke zaterdag, dan heb je op een jaar in principe maar 52 dagen gewerkt. Er wordt echter gekeken naar de maanden waarin je aan de slag was en niet naar het aantal dagen die je effectief werkte. In dit geval zou het willen zeggen dat je 12 maanden gewerkt hebt en er dus gevolgen kunnen zijn voor de berekening van je tegemoetkoming.

3. Fiscale gevolgen van een studentenjob (belastingen)

Een studentenjob doen, kan ook een aantal fiscale gevolgen hebben. Als je niet meer dan 13.242,86 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) (brutobedrag, na afhouding van sociale bijdragen) verdient, dan hoef je zelf geen belastingen te betalen.

 

Dit bedrag geldt enkel indien je geen andere belastbare inkomsten hebt en je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte.

Verder blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je in een tweeoudergezin niet meer dan 3.490 euro (=  7.272,50 euro bruto) (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) verdient of als je in een éénoudergezin niet meer dan 5.040 euro (= 9.210 euro bruto) (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) verdient. Kinderen die een erkende handicap hebben, mogen nog meer verdienen. De bovenstaande bedragen gelden enkel indien je geen andere bestaansmiddelen hebt én indien je geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte. Wees waakzaam, want een kind minder ten laste hebben kan een groot verschil met zich meebrengen voor je belastingen!

Heb je vragen omtrent de fiscale aspecten van studentenarbeid? Neem dan zeker eens contact op met de FOD Financiën (02/57 25 757). Voor meer algemene informatie over studentenarbeid neem je contact op met je vakbond, studentendienst of interimkantoor. Ook via studentatwork.be vind je informatie. Daarnaast kan je je vraag uiteraard ook bespreken met de sociaal werker van je mucocentrum of onze collega’s van de Dienst Families en Volwassenen met muco (02/61 32 719).

 

Informatiebronnen:

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/bijzondere-arbeidsovereenkomsten/overeenkomst-voor-tewerkstelling-van

https://www.studentatwork.be/

https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/studenten-hoger-onderwijs

https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/jobstudent

famiris.brussels

Laatste update: