Fiscaal Attest

Op deze pagina vind je het antwoord op je vragen over jouw fiscaal attest. Vind je het antwoord toch niet? Neem dan contact op met onze collega Catherine Cosemans via catherine@muco.be of 02 613 27 12.

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Je hebt recht op een fiscaal attest indien aan volgende vier voorwaarden is voldaan:

  1. Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van de Mucovereniging. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis) of de code vermeld op een van onze toegestuurde brieven.
  2. Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst of promotionele aandacht.
  3. Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
  4. Je gift moet minimaal 40 euro op jaarbasis bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. Je giften zijn dan tot 45 % fiscaal aftrekbaar van het totale gestorte bedrag.

Opgelet: giften die je via een derde partij zoals Facebook doet (bijvoorbeeld voor iemands verjaardag), geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingaftrek te bekomen.

Opbrengsten van acties of sponsoring geven geen recht op een fiscaal attest. Een fiscaal attest kunnen we enkel uitreiken voor een belangeloze gift, m.a.w. een gift zonder tegenprestatie.

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Je ontvangt jouw fiscaal attest ten laatste in de loop van de maand mei van het volgende jaar. Let wel: de gestorte bedragen moeten op 31 december van het kalenderjaar op de rekening van de Mucovereniging staan. Staat de storting pas in januari op onze rekening, dan geldt de storting pas voor het volgende kalenderjaar.

Hoeveel geld kan ik recupereren via mijn fiscaal attest?

Met een fiscaal attest recupereer je 45 % van je gift. Wij ontvangen nog altijd 100 % van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro, want je krijgt 18 euro terug.

Hou rekening met volgende uitzonderingen:

  • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
    Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 10 % van het totale netto-inkomen en maximaal 392.200 euro (aanslagjaar 2020).
  • In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.
    Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Aan welk adres en welke naam wordt het fiscaal attest gericht?

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam en adres van de titularis van de rekening waarmee de storting werd uitgevoerd. Het attest wordt verstuurd naar het adres van de rekeninghouder die de storting uitvoerde. Verwittig ons dus tijdig als je adres verandert.

Ik vind mijn fiscaal attest niet meer. Kan ik een kopie krijgen?

Je kunt op eenvoudig verzoek een kopie van je fiscaal attest krijgen door een e-mail te sturen naar catherine@muco.be of te bellen naar 02 613 27 12.

Mijn fiscaal attest bevat foutieve gegevens. Wat nu?

Je kans ons de juiste gegevens bezorgen door een e-mail te sturen naar catherine@muco.be of te bellen naar 02 613 27 12.

Blijft het fiscaal attest geldig bij overlijden van de begunstigde vermeld op het attest?

Ja. Het fiscaal attest blijft geldig en hoeft niet te worden aangepast. Het volstaat dat u ons laat weten naar welk adres het fiscaal attest moet worden opgestuurd. U kan daarvoor mailen naar catherine@muco.be of te bellen naar 02 613 27 12.

Ik doe een gift vanuit het buitenland. Heb ik recht op een fiscaal attest?

Als u een financiële gift wil doen vanuit het buitenland dan geldt de fiscale wetgeving van het desbetreffende land. U raadpleegt die dus best even voor u een gift doet.

Kan ik als bedrijf ook een financiële gift overmaken?

Ook een bedrijf kan een financiële gift doen en geniet daarvoor belastingvoordeel op het geschonken bedrag. Voor vennootschappen geldt dat het totale bedrag van de giften waarvoor belastingvermindering wordt verleend niet groter mag zijn dan 5 % van de nettowinst, met een jaarlijks vastgelegd plafondbedrag. Uw boekhouder of fiscalist kan u adviseren over hoe u de gift het best doet, als privépersoon of via uw vennootschap.