Schooltoeslag

Naar school gaan kost geld. De schooltoeslag van de Vlaamse Overheid kan helpen om de kosten te dragen. Vanaf 1 januari 2019 zijn hier enkele belangrijke wijzigingen gebeurd. Er werd immers overgeschakeld naar het Groeipakket, vanaf nu het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin. We beperken ons hier tot de toelagen die te maken hebben met school en studeren.

Schooltoeslag secundair onderwijs

Vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelage, die je zal ontvangen van jouw uitbetaler van het Groeipakket. Deze dient niet meer aangevraagd te worden. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

Kinderen vanaf drie jaar die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op deze jaarlijkse schooltoeslag. De voorwaarden blijven dezelfde als vroeger: de Belgische nationaliteit hebben, voldoende aanwezig zijn op school en geen te hoog gezinsinkomen hebben. Als je de details hierover wil kennen, kan je ze op de website van het Groeipakket terugvinden.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo’n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. Je kan dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

De uitbetaler van je Groeipakket betaalt de jaarlijkse schooltoeslag aan de persoon die het Groeipakket ontvangt. De schooltoeslag wordt apart betaald:

  • voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober
  • voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets gekregen, neem dan zeker contact op met je uitbetaler Groeipakket.

Laatste update: