Kaftrio: vragen voor de minister in het parlement

Op dinsdag 18 januari vormde de terugbetaling van Kaftrio het onderwerp van een debat in de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van het federale parlement. Verschillende volksvertegenwoordigers vroegen minister Vandenbroucke om een stand van zaken. Het geneesmiddel Kaftrio wordt inmiddels in al onze buurlanden terugbetaald. In ons land loopt er sinds eind juli 2021 een terugbetalingsdossier voor mensen met muco ouder dan 12 jaar met minstens één F508del mutatie.  

In zijn antwoord op de vragen liet de minister weten begrip te hebben voor het grote ongenoegen bij de patiënten en ouders en gaf hij aan het geneesmiddel zo snel mogelijk beschikbaar te willen maken. Hij wees hierbij echter ook op de verantwoordelijkheid van de producent Vertex en de laattijdige indiening van het terugbetalingsdossier door het bedrijf. Verder bevestigde de minister dat de terugbetalingsprocedure verder loopt en dat deze, behoudens eventuele schorsingen, eind januari op 180 dag zou uitkomen. Deze terugbetalingsprocedure kan tot maximaal 300 dagen in beslag nemen. Ten slotte wees de minister erop dat het bedrijf vandaag over al de mogelijkheid beschikt om een terugbetalingsdossier voor Kaftrio bij 6 tot 11 jarigen met minstens één F508del mutatie in te dienen. 

Gelet op het weinig transparante karakter van de terugbetalingsonderhandelingen heeft de minister zich, zoals verwacht, eerder beperkt tot technische antwoorden. Vanuit de Mucovereniging dienen we echter wel een belangrijke bedenking te formuleren bij de suggestie dat de fabrikant een terugbetalingsdossier voor 6 tot 11-jarigen kan indienen: mocht de fabrikant deze uitbreiding vandaag willen toevoegen aan het dossier dan betekent dit de terugtrekking van het lopende dossier en de indiening van een nieuw dossier. De terugbetalingsprocedure zou dan helemaal opnieuw starten met heel wat tijdverlies tot gevolg. De Mucovereniging vindt het daarom belangrijk dat de huidige procedure voor mensen ouder dan 12 jaar eerst zo snel mogelijk afgerond wordt.  

Wat de tijdslijn van de procedure betreft, willen we verder ook benadrukken dat het aan de overheid en het bedrijf is om zo snel mogelijk én binnen de voorziene maximale termijnen tot een oplossing te komen, zonder de inroeping van onnodige schorsingen waarnaar de minister verwees. Gezien de internationale context, waarin al onze buurlanden reeds over akkoorden beschikken, geloven we dat het mogelijk moet zijn binnen afzienbare tijd tot een oplossing te komen. Vanuit de Mucovereniging blijven we in elk geval de nodige stappen ondernemen om deze problematiek onder de aandacht van onze beleidsmakers te houden.  

Het volledige minidebat kan je bekijken (vanaf minuut 42) via deze link.