De wereldwijde impact van de Covid-19-pandemie op kinderen met muco

Eerder informeerden we jullie al over de impact van Covid-19 op de gezondheid van mensen met muco in het algemeen. Recent werden ook de resultaten gepubliceerd van een studie die focuste op de gevolgen van een besmetting met het coronavirus voor kinderen met muco. Op 7 augustus waren er 105 gevallen bekend van kinderen met muco die positief testten op het coronavirus. Deze kinderen kwamen uit Argentinië, Brazilië, Chili, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In totaal namen 19 landen deel aan de gegevensverzameling, waaronder België, maar in 6 landen (België inbegrepen) waren er op dat moment geen bekende gevallen van kinderen met muco en Covid-19.

De mediane[1] leeftijd van de kinderen was 10 jaar (gaande van 0 tot 18), en de mediane éénsecondewaarde (FEV1) 94%. Het gaat hier om de beste FEV1 gemeten in het jaar voor de positieve coronatest en bij kinderen vanaf 5 jaar. Een FEV1 van 94% ligt binnen de normale waarden voor kinderen met muco. Bij ongeveer 1/3de van de kinderen werd Pseudomonas aeruginosa gevonden. 1 kind had een longtransplantatie ondergaan en een ander kind een levertransplantatie.

Bijna 1 op 3 kinderen die positief testte voor het coronavirus, vertoonde geen symptomen. De besmetting werd bij deze kinderen opgepikt door een test voorafgaand aan een geplande opname, of via contactopsporing. Bij kinderen die wel symptomen hadden, waren dit de meest voorkomende:

  • Koorts (73%)
  • Verandering in het hoestpatroon (72%)
  • Kortademigheid (30%)
  • Spijsverteringsproblemen (23%)

Enkele kinderen klaagden ook over vermoeidheid, hoofdpijn en het verlies van de reuk- en smaakzin.

Zoals gebruikelijk is voor de behandeling van een opstoot van longinfectie, werd ook in het geval van Covid-19 gemakkelijk antibiotica voorgeschreven: 37% kreeg antibiotica via de mond en 46% intraveneuze antibiotica. Bijna 30% van de kinderen moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Onder hen had bijna 40% nood aan extra zuurstof (via een neusbruggetje of zuurstofmasker) en 1 kind werd geïntubeerd.

De studie legde ook een aantal risicofactoren bloot voor opname in het ziekenhuis:

  • Lage BMI
  • Pancreasinsufficiëntie (geen enkel kind dat pancreassufficiënt was moest in het ziekenhuis opgenomen worden)
  • Mucogerelateerde diabetes (ongeveer de helft van de kinderen die diabetes had, moest worden opgenomen)
  • Lage FEV1 (kinderen die in het ziekenhuis lagen, hadden een mediane FEV1 van 73% tegenover 97% bij kinderen die niet moesten worden opgenomen)
  • Geen behandeling met CFTR-modulatoren (beduidend minder kinderen die behandeld werden met CFTR-modulatoren, moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Natuurlijk hangt dit ook samen met FEV1 en BMI: kinderen die op modulatoren staan, hebben doorgaans een hogere FEV1 en hogere BMI)

Alle kinderen, ook zij die eerder een transplantatie hadden ondergaan, herstelden van Covid-19. Eén kind stierf jammer genoeg alsnog 6 weken na de positieve coronatest. Het ging om een kind dat in het jaar voor de positieve test meerdere episodes van ernstige longinfectie had doorgemaakt. Initieel herstelde het kind van Covid-19 en testte het vervolgens ook negatief voor het coronavirus. 6 weken later moest het kind echter op intensieve zorgen worden opgenomen wegens een acute opstoot van longinfectie, waar het jammer genoeg ook overleed. Het overlijden is echter geen onmiddellijk gevolg van Covid-19.

Samengevat kent Covid-19 een eerder mild verloop bij kinderen met muco. Er zijn wel enkele risicofactoren, hierboven beschreven, die de kans op een ziekenhuisopname vergroten. Deze resultaten zullen artsen toelaten evenwichtigere adviezen te geven aan (ouders van) kinderen met muco. Zij moeten in de eerste plaats gewoon kind kunnen zijn, mits inachtneming van de nodige veiligheidsadviezen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

[1] De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt volgens grootte. Het is het getal dat exact in het midden ligt zodat de helft van de gerangschikte getallen boven de mediaan ligt en de helft onder de mediaan.