Privacybeleid Mucovereniging

1.      INLEIDING

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om transparant en helder te communiceren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Hierbij houden wij ons met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing in het kader van de activiteiten die voortvloeien uit onze missie, op onze fondsenwervende en sensibiliserende activiteiten en de websites www.muco.bewww.buitenadem.bewww.aboutdesouffle.be, act.muco.be, www.mucomove.be en www.mucosocks.be van de Mucovereniging. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Mucovereniging niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen

2.      ALGEMENE INFO

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Mucovereniging vzw (ook gekend onder de naam “Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose”), gevestigd te Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0408.938.142. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.      WAT ZIJN “PERSOONSGEGEVENS”, WAT BETEKENT “VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS” EN WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

4.      WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

In het kader van de realisatie van de missie van de Mucovereniging en ten bate van de  fondsenwerving kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

4.1 INDIEN WIJ U CONTACTEREN IN HET KADER VAN FONDSENWERVING VIA BIJVOORBEELD DIRECT MAIL, ONLINE FONDSENWERVING OF TELEMARKETING KAN DIT VOLGENDE GEGEVENS BETREFFEN:

 • Contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 • E-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, nationaliteit, geboorte- en sterfdatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 12);
 • IP-adres en informatie over uw surfgedrag
 • Cookies
 • Bankrekeninginformatie
 • Verwantschap met andere personen in onze database
 • Voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we u contacteerden;
 • Informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).
 • Informatie met betrekking tot deelname aan acties en evenementen van de Mucovereniging en verricht vrijwilligerswerk (datum, activiteit, enz.)

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

4.2. NAASTE FAMILIELEDEN VAN MENSEN MET MUCO EN ZORGVERLENERS

Voor naaste familieleden van mensen met muco en zorgverleners verzamelen wij behalve gegevens uit 4.1 ook persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen verlenen van deze diensten. Hieronder vallen betalingsgegevens in het kader van onze dienstverlening en informatie met betrekking tot de zorgverlening.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

4.3 MENSEN MET MUCO

Voor mensen met muco verzamelen wij behalve gegevens uit 4.1 ook volgende persoonsgegevens:

 • Ziekenhuis waar de persoon op de wachtlijst staat voor longtransplantatie, hiervoor in vooronderzoek is of getransplanteerd is
 • Datum van transplantatie
 • Mucocentrum waar de patiënt wordt opgevolgd
 • Diagnosedatum
 • Gegevens die in het kader van bestellingen die bij de Mucovereniging, de aanvraag van fondsen of de aanvraag van een lening door de patiënt of diens vertegenwoordiger werden verleend

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

5. HOE HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEKOMEN?

Wij hebben uw persoonsgegevens bekomen doordat:

 • U een beroep doet of heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de missie van de Mucovereniging
 • U in het verleden reeds een gift heeft gedaan of heeft deelgenomen aan een verkoopsactie voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • U op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • U reeds een gift heeft gedaan voor een andere non-profit organisatie die eveneens aan fondsenwerving doet voor de behartiging van haar goede doelen en die daarvoor ook gebruik maakt van onze dienstverlener DSC (zie ook punt 9 hieronder); of
 • Uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne werden gehuurd van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag bij onze dienstverlener DSC worden bekomen.
 • U via testament.be heeft aangegeven interesse te hebben in een legaat ten voordele van de Mucovereniging

6. WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

BIJ GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen op onze website van verkoops- of andere materialen, een gift te doen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Dit is ook het geval voor al onze diensten die voortvloeien uit de missie van de Mucovereniging, zijnde het zich inzetten voor een beter en langer leven voor alle mensen met muco en hun families. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend het verlenen van financiële steun, het verlenen van informatie naar mensen met muco en hun families, het uitlenen van medisch materiaal en de verkoop van medische voeding.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en kunnen gebruikt worden om u per e-mail, per brief of telefonisch te informeren over verwante diensten en producten van de Mucovereniging en voor fondsenwervende doeleinden. Uw gegevens worden opgeslagen in een database en op beveiligde servers van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in onze database om onze dienstverlening naar u te verbeteren en/of u een meer gepersonaliseerde communicatie te kunnen versturen.

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren als de inhoud hiervan relevant is voor de opvolging van uw gebruik van onze diensten zoals in het voorgaande punt vermeld. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of databases van de Mucovereniging of die van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES

De Mucovereniging maakt op de websites muco.be, buitenadem.be, aboutdesouffle.be, act.muco.be, mucomove.be en mucosocks.be gebruik van cookies om de surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Browsers bieden de mogelijkheid om de cookies in de cookie-folder van uw browser te beheren. Hiermee kunt u of cookies wissen uit uw cookie-folder eens u de website verlaat, of uw voorkeuren instellen in verband met het gebruik van cookies vooraleer u onze website consulteert.

CLICKGEDRAG

Op de websites van de Mucovereniging, zoals www.muco.bewww.buitenadem.bewww.aboutdesouffle.be, act.muco.be worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om algemene demografische informatie te verzamelen.

7. RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wetgeving mag de Mucovereniging persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Mucovereniging hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de Mucovereniging, waarbij de Mucovereniging erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • de dienstverlening die de Mucovereniging verleent naar onder andere mensen met muco en hun families en zorgverleners in het kader van de uitvoering van haar missie
  • het beheer van leden- en donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij de Mucovereniging door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die de Mucovereniging daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor.
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de Mucovereniging bijvoorbeeld bij geschillen;

8. VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens omwille van volgende doeleinden:

8.1 VOOR DOELEINDEN DIE GEPAARD GAAN MET ONZE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN ONZE MISSIE TEN AANZIEN VAN MENSEN MET MUCO EN HUN FAMILIES

 • Het beheer van patiëntendossiers met het oog op het gebruik hiervan binnen onze organisatie, met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang, en eveneens het toezenden van informatiemateriaal, zoals maar niet uitsluitend Asem, Muco Contact en E-Flash met als rechtsgrond het gerechtvaardigde belang
 • De verwerking van aanvragen voor leningen of fondsen, met als rechtsgrond de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • De levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • Het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van de Mucovereniging om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven of u kan ons vragen om informatie niet te bewaren, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Van personen die hulp krijgen van de Mucovereniging worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

8.2 DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing. Wij contacteren u in dat geval via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post (e-mail) contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft. Indien u gift doet ten voordele van de Mucovereniging verwerken we uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes. Hierbij baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van de Mucovereniging vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken. Uw gegevens worden in dat geval verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor sensibilisering met betrekking tot mucoviscidose, voor fondsenwerving, voor de administratieve afhandeling van uw gift – inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest en voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten. Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de Mucovereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

8.3 WETTELIJKE VEREISTEN

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Mucovereniging uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Mucovereniging zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

8.4 DOORGIFTE AAN DERDEN

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de Mucovereniging, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de Mucovereniging failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de Mucovereniging geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

De Mucovereniging zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de Mucovereniging uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De Mucovereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het algemeen bewaart de Mucovereniging  persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de specifieke regelgeving vereist.

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan, een bestelling bij ons plaatste of een actie opzet ten voordele van de Mucovereniging, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift, bestelling of actie of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

Indien u een mucopatiënt bent of we uw persoonsgegevens hebben bekomen omwille van uw band met een mucopatiënt, dan bewaren we uw gegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van uw contractuele relatie met de Mucovereniging.

Hetzelfde geldt indien u een zorgverlener bent en we uw persoonsgegevens hebben bekomen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

10. DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN?

Zonder uw toestemming worden de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, niet met derden gedeeld.

Als uitzonderingen hierop gelden het delen met ondernemingen of organisaties in het kader van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens voor fiscale attesten), het verifiëren van de correctheid van de gegevens (de zogenaamde data cleaning) of het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld bij de aankoop van medische voeding). In deze gevallen doet de Mucovereniging wat in haar mogelijkheden ligt om de bescherming van uw gegevens te garanderen, bijvoorbeeld door deze bescherming contractueel vast te leggen.

Indien dit nodig is in het kader van de te leveren huidige of toekomstige dienstverlening kunnen deze persoonlijke gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u een gift heeft uitgevoerd naar aanleiding van een campagne waarvoor we een beroep deden op Direct Social Communications nv (te herkennen aan mailings met rekeningnummers BE80 7775 9634 6477 of  BE78 0013 0573 5386), worden uw naam, adres, aanspreektitel, geslacht en giftgegevens verstrekt aan DSC. DSC verwerkt deze gegevens als verantwoordelijke in haar eigen bestand teneinde haar toe te laten om deze gegevens te laten gebruiken door andere non-profit organisaties voor dezelfde doeleinden als waarvoor onze organisatie die gebruikt en zoals hiervoor omschreven. De lijst met de betrokken organisaties kan worden opgevraagd bij DSC. Zo komt het dat u ook door andere non-profit organisaties kan gecontacteerd worden om u te informeren over hun projecten en over gelijkaardige mogelijkheden om een gift te doen voor hun goede doelen.

Het doorgeven van deze gegevens aan DSC en de andere non-profit organisaties is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze organisatie en van andere non-profit organisaties die zich inzetten voor goede doelen, dat erin bestaat om onze organisatie en die andere non-profitorganisaties van fondsen te kunnen voorzien ter behartiging van onze projecten. De gegevens worden bewaard door DSC tot 10 jaar nadat u één van de betrokken organisaties voor het laatst een gift heeft gedaan.

Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank of bPost) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze doorgevoerd in ons bestand en in het bestand van DSC. DSC doet voor het produceren van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield. Ook ten overstaan van DSC kan u uw rechten zoals vermeld in punt 10 hierboven, uitoefenen.

DSC zal uw gegevens niet langer in haar eigen bestand verwerken voor de in dit punt 6 beschreven doeleinden indien u laat weten dat u dat niet meer wenst door contact op te nemen met DSC via een brief gericht aan “Direct Social Communications nv, Dienst Donateurs, Victor Rauterstraat 33 – 1070 Brussel” of via een email aan donateurs@dsc.be met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst.

Het volledige privacybeleid van DSC kan worden geconsulteerd op http://privacy.dsc.be. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van DSC kan gecontacteerd worden via dpo@dsc.be.

11. GEBRUIKEN WIJ DIENSTVERLENERS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door volgende bedrijven en organisaties:

 • Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.
 • Koalect (Rue Émile Francqui 6, 1435 Mont-Saint-Guibert).Koalect ontwikkelt fundraising tools voor lokale organisaties om fondsenwerving online en offline te organiseren.
 • Salesforce.com EMEA Limited (Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London – “Salesforce”). Salesforce biedt cloudgebaseerde applicaties voor onder andere sales, services en marketing.
 • Graphius (Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gent). Graphius is een industriële drukkerij.
 • The Mailing Factory  (Avenue de Rusatira 1, 1083 Ganshoren). The Mailing Factory is een industriële drukkerij
 • Shopify (150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada). Shopify is een e-commerce onderneming wiens platform we gebruiken voor onze verkoopsproducten

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

12. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DIE UITOEFENEN?

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren. U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we  enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht van verzet tegen een verwerking of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we uw gegevens op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht van verzet of recht van vergetelheid uit te oefenen oftewel uw wens om niet meer door onze vereniging gecontacteerd te worden.

Verder kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen voor een uittreksel van uw gegevens in onze databank of een duplicaat van uw fiscaal attest. In dat geval vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat uw gegevens naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd.

Voor de te volgen procedures verwijzen we u naar deze webpaging.

Hieronder vindt u meer informatie omtrent de aanpassing of schrapping van uw gegevens in het kader van onze nieuwsbrief, offline communicatie zoals mailings of gebruik van de website.

AANPASSEN EN UITSCHRIJVEN E-NIEUWSBRIEVEN MUCOVERENIGING

Onderaan iedere e-nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN EN UITSCHRIJVEN OFFLINE COMMUNICATIE ZOALS MAILINGS

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie deze webpagina voor meer info.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

KLACHT INDIENEN

U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar contact@apd-gba.be.

13. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Mucovereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Mucovereniging heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

14. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Dit document werd voor het laatst aangepast op 10/05/2021.

We hebben getracht om deze privacyverklaring zo duidelijk en volledig mogelijk op te stellen. Door wijzigingen in de regelgeving of onze werken is het mogelijk dat onze privacyverklaring moet worden aangepast. Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u deze wijzigingen terugvinden in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan u ons telefonisch, via e-mail of per post contacteren (zie punt 15).

 

15. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Mucovereniging

Driebruggenstraat 124

1160 Brussel

02 675 57 69

info@muco.be

vzw 0408.938.142