Vanaf het schooljaar 2020-2021 leerplicht vanaf 5 jaar

Tot nu toe zijn kinderen pas leerplichtig vanaf 6 jaar. Vanaf 1 september 2020 verandert dit en zal elk kind in ons land vanaf de leeftijd van 5 jaar onderwijs moeten volgen. Dit wil zeggen dat een kind van 5 jaar oud minstens 290 halve lesdagen naar school moet gaan.

(Ter info: een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.) Kleuters zijn leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 jaar worden.

De Vlaamse Overheid erkent dat het voor sommige 5-jarige kinderen moeilijk kan zijn om 290 halve dagen aanwezig te zijn omdat ze zich in een specifieke situatie bevinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een chronische aandoening zoals muco hebt. De directie beslist dan welke afwezigheden aanvaardbaar zijn. Dat vergt dus goede communicatie tussen de ouders en de school. De eindbeslissing ligt immers altijd bij de directie. Informeer de school zeker bij elke afwezigheid van je kind en zorg voor een doktersattest. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft je kind in orde met de leerplicht. Meer info vind je hier.

Regelmatig aanwezig zijn op school is nog voor andere redenen belangrijk:

  • Zo moet je kind minstens 290 halve schooldagen naar school gaan om recht te hebben op de schooltoeslag. Je hebt recht op de schooltoeslag als het inkomen van de ouders voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Een kleuter die onvoldoende aanwezig was door ziekte, maar een geldig ziektebriefje kan voorleggen, wordt beschouwd als voldoende aanwezig. Meer informatie kan je hier lezen.
  • Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of je kind in het jaar voordien minstens 250 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. (Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal dat 290 halve schooldagen zijn).

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

  • Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
  • Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn.

Tip: het kan nuttig zijn om de CLB-arts te contacteren als je kind muco heeft. Bij chronische ziekte (omschreven als een ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is) wordt er van uit gegaan dat een kind een steeds terugkerende behandeling krijgt en daarom telkens een korte periode niet naar school kan. Als de CLB-arts akkoord gaat, kan één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, kunnen de ouders deze afwezigheid gewoon zelf wettigen met een ziektebriefje geschreven door henzelf.