Niet langer kamperen om je kind in te schrijven in een school

Een basis- of secundaire school kan er voor kiezen om niet alle kinderen die zich aanmelden toe te laten op school. Zo kunnen ze bijvoorbeeld beslissen om maximum 26 leerlingen per klas toe te laten. Dit leidde vroeger vaak tot het kamperen aan de schoolpoort om toch maar zeker te zijn van een plaatsje in de school.

Vanaf nu zal een school die slechts een beperkt aantal plaatsen heeft en leerlingen wil weigeren, verplicht zijn de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure, waarmee er dus definitief een einde komt aan het kamperen voor de school. Het nieuwe decreet hiervoor, treedt in werking op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.

Basisscholen die kinderen niet weigeren op basis van capaciteit (en dus alle kinderen die zich inschrijven ook effectief zullen toelaten op school), hoeven niet via deze digitale aanmeldingsprocedure te werken. Zij bepalen ook zelf wanneer ze starten met inschrijven.

Basisscholen die wel leerlingen willen weigeren, dienen de procedure, bepaald door de overheid te volgen. Hier geldt niet meer: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Er wordt ook bijvoorbeeld rekening gehouden met de afstand van de woning tot de school.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • je als ouder je kind kan aanmelden op een school van je voorkeur tussen 2 maart 2020 en 31 maart 2020. Aanmelden wil in feite zeggen dat je laat weten in welke school jij je kind zou willen inschrijven.
  • Ten laatste op 30 april 2020 je te horen krijgt of je kind een plaatsje heeft in de school.
  • Tussen 4 mei 2020 en 26 mei 2020 je je kind effectief moet inschrijven in de school.
  • Als er daarna nog plaatsen beschikbaar zijn, je je kan inschrijven via de vrije inschrijvingen vanaf 29 mei 2020.

Voorrangsgroepen

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen.

  • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
  • Kinderen van personeel van de school (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, etc.)
  • In Brussel: kinderen met een ouder die Nederlands kent
  • In sommige scholen voor secundair onderwijs: leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt.

Deze voorrangsregels gelden in de kleuterschool, in de lagere school, in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en in het buitengewoon onderwijs.

Geen plaats in de school

Als je kind niet kan ingeschreven worden in de school van je keuze, krijg je hier normaal gezien een schriftelijke bevestiging van (mededeling van niet –gerealiseerde inschrijving). Mocht je dit niet ontvangen, kan je dit altijd vragen. Dat komt van pas als er toch nog een plaats vrijkomt in diezelfde school. Dan maakt je kind misschien nog kans.

Je kan bemiddeling vragen bij het lokaal overlegplatform (LOP) bij het zoeken naar een andere school. Zo’n bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Vraag die dus op tijd aan. Is er geen LOP in je gemeente? Dan kan je terecht bij de provinciale bemiddelingscel.

Als je vermoedt dat je kind onterecht geweigerd is, kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Dat kan binnen 30 dagen na de weigering of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP. De commissie laat je binnen 21 dagen weten of de school de inschrijving terecht weigerde of niet. Als de commissie vindt dat de school het recht had je kind te weigeren, dan kan je rekenen op de hulp van het LOP om een andere, geschikte school te vinden.

Een leerling met muco inschrijven

We kunnen op dit moment niet voorzien wat deze maatregel zal betekenen voor kinderen en jongeren met muco. Mocht je hiermee moeilijkheden ondervinden, laat het ons dan zeker weten (ann@muco.be, 02/663.39.02).