Kaftrio ingediend voor terugbetaling

Op 19 maart 2021 heeft het farmabedrijf Vertex een dossier ingediend bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), met als doel een evaluatie en de goedkeuring voor terugbetaling van Kaftrio. De zogenaamde triple combinatietherapie is bedoeld voor mensen met muco vanaf 12 jaar die ofwel 2 F508del mutaties hebben, ofwel 1 F508del mutatie in combinatie met een zogenaamde ‘minimale functiemutatie’. Dit zijn mutaties die leiden tot het amper of helemaal niet functioneren van het CFTR-kanaal.

Opnieuw een stap in de goede richting, op weg naar de best mogelijke zorg voor mensen met muco.

Met de indiening start een procedure bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Een terugbetalingsprocedure bij de CTG duurt in principe maximum 180 dagen, maar een opschorting van maximaal 120 dagen kan plaatsvinden waarbinnen onderhandelingen tussen de firma en een ‘contractwerkgroep’ (onder de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken) worden gevoerd. De indiening van het dossier is dus goed nieuws, maar er moeten nog enkele hordes worden genomen alvorens Kaftrio in België kan worden voorgeschreven.